C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

          Районен съд - Девня в качеството си на Администратор на лични данни има задължение по спазване на приложимите закони и разпоредби, свързани със защитата на личните данни.

          Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки. Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните и от друг източник (информация по чл. 13 и 14 от Общия регламент относно защитата на данните)

1. Данни за администратора и за контакт с него.

          Администратор на личните данни, които се обработват при или във връзка с дейността на Районен съд - Девня, е Администрацията на Районен съд - Девня. Данните за контакт с администратора са:

гр. Девня, област Варна, п.к.9160, кв."Повеляново", ул.“Строител“ № 12

На този адрес адрес в дните от понеделник до петък, от 08.30-17.00 часа, можете да изпратите или лично да подадете Вашите искания за упражняване на права. Същите действия можете да предприемете и като изпратите Вашите искания по електронна поща на адрес: rs_devnya@courtdevnya.org.

2. Данни за контакт.

          Телефон: 0519/92737, електронна поща: rs_devnya@courtdevnya.org

3. Категории, цели и основания на обработването на лични данни.

          В Изпълнение на правомощията си и при спазването на законовите си задължения, администрацията на Районен съд - Девня обработва лични данни в следните категории:

3.1. На лица /страни и процесуални представители/, които сезират Районен съд - Девня с искови молби, жалби, протести и други подобни искания с цел тяхното индивидуализиране. С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, данни, свързани с присъди/административни наказания и/или данни относно здравословното състояние. Използването на данните за съответните лица е за служебни цели, свързани с обработването и движението на делата.

3.2. На вещи лица – назначени по делата в Районен съд - Девня, обработваните за тях данни са свързани с физическа идентичност и свързани с изплащане на техните възнаграждения.

3.3. На съдебни заседатели – разпределени по делата в Районен съд - Девня, обработваните за тях данни са свързани с физическа идентичност и свързани с изплащане на техните възнаграждения.

3.4. Управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност. Обработват се лични данни на магистрати, служители, кандидати за работа и физически лица, изпълнители по договори. Обработваните категории данни включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното състояние на лицата. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност. При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност. Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. Районен съд - Девня връща документите, по начина, по който са подадени. Резултати от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт в съответствие с Правилника за администрацията в съдилищата. При изпълнение на договорите се обработват лични данни на отделни физически лица, необходими конкретно за изпълнение на договора. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица, само когато това е посочено в специален закон. Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели. Обработването им се свежда до целите, за които данните се събират, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели. Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

3.5. Посетители - обработването на лични данни на посетители на съда се извършва от служители на ОЗ „Охрана“- Варна. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на Районен съд - Девня и контрол на достъпа.

3.6. Искания по Закона за достъп до обществена информация – при обработването на исканията по Закона за достъп до обществена информация се обработва информация за отделни субекти, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Районен съд - Девня предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на закона.

4. Категории получатели на лични данни извън Администрацията на Районен съд - Девня.

          Администрацията на Районен съд - Девня разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

- Държавни органи в съответствие с техните правомощия (Прокуратура на Република България, Национална следствена служба, Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт и др.);

- Банкови институции с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на служителите в Администрацията на Районен съд - Девня;

- Пощенски и куриерски компании по услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.

          Администрацията на Районен съд - Девня не разкрива лични данни за целите на директния маркетинг.

5. Срок за съхранение на данните.

          Районен съд - Девня прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхранява лични данни в периоди, които са подходящи за целите, за които данните се обработват, в зависимост от вида на данните срокът за съхранение. Сроковете за съхранение на документите, съдържащи лични данни, са регламентирани в Номенклатурата на делата със срокове за съхраняването им, образувани от дейността на Районен съд - Девня и са съобразени със Закона за Националния архивен фонд и Правилника за администрацията в съдилищата.

 

6. Права на физическите лица.

          Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

- право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;

- право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

- право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

- право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

- право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

- право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

          Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

7. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни

          Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

8. Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо профилиране

          В Администрацията на Районен съд - Девня не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

9. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

          Районен съд - Девня, в изпълнение на законовите си задължения, предава личните данни в трети страни или международни организации. Предаването на лични данни на трети страни се извършва при пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и по силата на международни споразумения, като договор за правна помощ и др., с които се урежда предаването на лични данни и които включват адекватно ниво на защита на основните права на субектите на данни.

10. Значение на предоставените личните данни.

          В голяма част от случаите, в които Администрацията на Районен съд - Девня обработва Вашите лични данни, това е задължително изискване за изпълнение на официални правомощия и законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания, които са анонимни.

11. От какви източници получаваме лични данни.

          Обработваните от Администрацията на Районен съд - Девня лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от други лица в предвидените от нормативен акт случаи, като се съдържат в техните молби, предложения, жалби, заявления и други или в документи, предоставяни от публични органи.

12. Връзки към други интернет страници.

          Политиката за защита на личните данни не покрива препратките в интернет страницата на Районен съд - Девня. Препоръчително е да прочетете дакларациите или политиките за поверителност на другите интернет страници, които посещавате.

13. Промени в политиката за защита на личните данни.

          Районен съд - Девня запазва правото си да променя политиката за защита на личните данни.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация